ศตวรรษที่สิบเจ็ดและหลังจากนั้น (Seventeenth Century and Beyond)